Bartosz Sapilak, Anna Antosik-Wójcińska

  

Rozpoznawanie i leczenie depresji i zaburzeń lękowych w praktyce lekarza POZ

Diagnosis and treatment of depression and anxiety disorders in GP practice Medycyna Faktów 2021; 2(51): 158-161. DOI: 10.24292/01.MF.0221.3
STRESZCZENIE

Zaburzenia depresyjne i lękowe to współcześnie najczęstsze przewlekłe schorzenia psychiatryczne, których rozpoznawanie i leczenie leżą w kompetencjach lekarzy rodzinnych. Mają oni największe szanse, by wychwycić objawy choroby, zdecydować o inicjacji terapii, a w trudnych przypadkach skierować chorego do specjalisty. Depresja to choroba ogólnoustrojowa rzutująca na całą sferę życia pacjenta i jego rodziny, w tym symptomatologię schorzeń somatycznych (zespoły bólowe, stenokardia, zaburzenia rytmu i dolegliwości gastryczne). Chorobę tę należy leczyć na wczesnym jej etapie. Poważnym błędem jest zarówno zlekceważenie objawów, jak i zachowawcze kierowanie wszystkich chorych na konsultację specjalistyczną, bez uprzedniej próby rozpoczęcia terapii. Duża grupa pacjentów zwyczajnie z tej opcji nie skorzysta i pozostanie bez leczenia.

ABSTRACT

Depressive and anxiety disorders are nowadays the most common chronic psychiatric disorders, its diagnosis and treatment is the competence of family doctors. The family doctors have the best chance to find the symptoms of the disease, make decision to initiate the therapy, and, in difficult cases, refer the patient to a specialist. Depression is a systemic disease affecting life of the patient and his family, including the symptomatology of somatic diseases (pain syndromes, stenocardia, arrhythmias and gastric ailments). This disease should be treated at an early stage. It is a serious mistake both to ignore the symptoms and conservatively refer all patients for specialist consultation, without first attempting to start therapy. A large group of patients will simply not take advantage of this option and will be left without treatment.

POPRZEDNIE NUMERY