Michał Lipiński

  

Gastroprotekcja w trakcie przewlekłej terapii NLPZ – co wiemy po ponad 120 latach obserwacji?

Gastroprotection during long-term NSAID use – what we know after 120 years of observations? Medycyna Faktów 2021; 2(51): 132-137. DOI: 10.24292/01.MF.0221.1
STRESZCZENIE

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stanowią grupę preparatów często stosowanych przez lekarzy praktykujących w zakresie różnych specjalizacji. Szerokie spektrum działań niepożądanych przewlekłej terapii NLPZ obejmuje głównie, choć nie tylko, działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego. Ustalenie ryzyka powikłań gastrologicznych u takich chorych jest ważnym elementem planowania takiej terapii, która pozwala lekarzowi określić konieczność stosowania przez pacjenta inhibitorów pompy protonowej w ramach gastroprotekcji. W artykule podano kryteria takiej oceny oraz sposób prowadzenia odpowiedniej profilaktyki wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego u pacjentów w trakcie przewlekłej terapii NLPZ.

ABSTRACT

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are one of the most commonly prescribed classes of medications. The broad spectrum of side effects following long-term NSAID therapy includes mainly, but not only, gastrointestinal complications. Risk stratification of the gastrointestinal complications events is an important element of planning NSAIDs therapy, which allows to determine the indications for the use of proton pump inhibitors. This article presents the criteria for assessment and the method of adequate prevention of gastrointestinal side effects in patients receiving long-term NSAID therapy.

POPRZEDNIE NUMERY