Adam J. Sybilski

  

Dylematy pediatry w dobie pandemii

Pediatrician’s dilemmas in the era of a pandemic Medycyna Faktów 2020; 3(48): 344-349. DOI: 10.24292/01.MF.0320.9
STRESZCZENIE

Ogłoszona w marcu 2020 r. pandemia COVID-19 wymusiła na pracownikach służby zdrowia, zwłaszcza lekarzach rodzinnych i pediatrach, szczególne postępowanie i wzmożoną czujność diagnostyczną. W zbliżającym się sezonie jesienno-zimowym, przy wzmożonej zachorowalności na infekcje dróg oddechowych, w tym grypę, precyzyjna diagnoza, a następnie skuteczna terapia będą kluczowe. Możemy stanąć przed wieloma dylematami diagnostyczno-terapeutycznymi. W artykule próbowano przedstawić potencjalne typowe scenariusze chorób dróg oddechowych u dzieci. Opisano pięć przypadków dzieci: z przeziębieniem, grypą, ostrym zapaleniem krtani, obturacyjnym zapaleniem oskrzeli, zaostrzeniem astmy oskrzelowej. Dodatkowo omówiono przypadek pacjenta z COVID-19, w obecnym sezonie mogącym dodatkowo komplikować trafne postępowanie. Przedstawiono diagnostykę różnicową tych schorzeń, a następnie podstawowe kierunki terapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia inhalacyjnego.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic, announced in March 2020, forced health care workers, especially family doctors and pediatricians, to act in a special way and to increase their diagnostic vigilance. In the upcoming autumn and winter season, with an increased incidence of respiratory infections, including influenza, precise diagnosis and then effective therapy will be crucial. We can face many diagnostic and therapeutic dilemmas. In the presented article, the author tries to present possible typical scenarios of respiratory diseases in children. Five cases of children were described: with common cold, flu, acute laryngitis, obstructive bronchitis, exacerbation of bronchial asthma. Additionally, a patient with COVID-19 was discussed, which in the current season may additionally complicate the correct procedure. The differential diagnosis of these diseases is presented, followed by the basic therapeutic directions, with particular emphasis on inhalation treatment.

POPRZEDNIE NUMERY