Marcin Grabowski

  

Optymalne postępowanie w leczeniu przewlekłych zespołów wieńcowych: jakie cele i strategie terapeutyczne? Do jakiego schematu dążymy?

Optimal management of chronic coronary syndromes: what are the goals and therapeutic strategies? What therapeutic scheme do we strive for? Medycyna Faktów 2020; 2(47): 236-241. DOI: 10.24292/01.MF.0220.14
STRESZCZENIE

Badanie ISCHEMIA przeprowadzono w celu określenia grupy pacjentów wysokiego ryzyka, u których strategia rutynowej rewaskularyzacji poprawia rokowanie. Trzyletnia obserwacja nie wykazała przewagi tej metody nad klasyczną farmakoterapią pod względem śmiertelności całkowitej, częstości zawałów serca, hospitalizacji z powodów kardiologicznych, a także korzyści klinicznej netto. Nie wykryto także istotnej statystycznie różnicy w śmiertelności sercowo- -naczyniowej i całkowitej śmiertelności ani w zawałach serca. Podstawą leczenia pacjentów z przewlekłą chorobą wieńcową pozostaje nadal optymalna farmakoterapia. Jej celem jest zarówno redukcja ryzyka sercowo-naczyniowego, jak i łagodzenie objawów. Ten ostatni cel można realizować za pomocą terapii, której pozycja w wytycznych została niedawno zrewidowana. Leki podawane w jej ramach nie powodują hemodynamicznie istotnych działań niepożądanych, a dodane do innych zmniejszają liczbę napadów dławicowych i zapotrzebowanie na nitroglicerynę, a także poprawiają tolerancję wysiłku.

ABSTRACT

The ISCHEMIA study was conducted to identify a group of high-risk patients in whose adding revascularization improves prognosis. The three-year observation did not show the advantage of this method over conventional pharmacotherapy in: total mortality, heart rate, hospitalization for cardiological reasons, and net clinical benefit. No statistically significant difference was found in cardiovascular and total mortality, nor in myocardial infarction. Optimal pharmacotherapy remains the basis for the treatment of patients with chronic coronary artery disease. Its purpose is both to reduce cardiovascular risk and to alleviate symptoms. The latter goal can be achieved with treatment, which position in the guidelines has recently been revised. Those drugs do not cause hemodynamically significant side effects, and added to others reduces the number of angina attacks and the need for nitroglycerin, as well as improves exercise tolerance.

POPRZEDNIE NUMERY