Joanna Jarosz-Popek, Pamela Czajka, Marek Postuła

  

Tamsulosyna – nowe spojrzenie na znany lek

Tamsulosin – a new insight on a well-known medicine Medycyna Faktów 2020; 2(47): 188-191. DOI: 10.24292/01.MF.0220.7
STRESZCZENIE

Po tym, jak kolejne wytyczne towarzystw kardiologicznych stanowczo zdeklasyfikowały grupę α-adrenolityków jako leków zalecanych w I linii leczenia nadciśnienia tętniczego, wyzwaniem okazała się terapia pacjentów z towarzyszącym rozrostem gruczołu krokowego. Wówczas to tamsulosyna ze względu na swój unikatowy i wysoce selektywny mechanizm działania wobec występujących w sterczu receptorów α1-adrenergicznych okazała się obiecującym kierunkiem w kontekście leczenia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Wyniki badań klinicznych, łącznie z postępem technologii farmaceutycznej, pozwalają na skonstruowanie obiecującej, wysoce skuteczniej, a przede wszystkim bezpiecznej terapii pacjentów z rozpoznaniem rozrostu gruczołu krokowego.

ABSTRACT

After subsequent cardiac societies’ guidelines definitely declassified the group of α-blockers as drugs recommended for I line treatment, a successful therapy for patients with prostatic hyperplasia appeared to be a challenge. At that time, tamsulosin, due to its unique and highly selective mechanism of action against α1-adrenergic receptors (found in prostate), proved to be a promising direction in terms of benign prostatic hyperplasia treatment. Clinical research results, together with the progress of pharmaceutical technology, allow to establish a promising, highly effective and, above all, safe therapy for patients diagnosed with prostatic hyperplasia.

POPRZEDNIE NUMERY