Jacek Lewandowski

 

Naproksen a bezpieczeństwo kardiologiczne podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych

Naproxen and cardiac safety during the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs Medycyna Faktów 2020; 2(47): 180-187. DOI: 10.24292/01.MF.0220.6
STRESZCZENIE

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są szeroko stosowane na świecie w leczeniu bólu i chorób zapalnych. W ostatnich latach powszechne użycie doustnych NLPZ zostało zakwestionowane z powodu pojawiania się powikłań ze strony przewodu pokarmowego i układu sercowo- naczyniowego. NLPZ są niejednorodną grupą leków znacznie różniących się pod względem mechanizmu działania oraz ryzyka działań niepożądanych na przewód pokarmowy i układ sercowo-naczyniowy. Niektóre z nieselektywnych NLPZ zostały wycofane z rynku pomimo wysokiego bezpieczeństwa gastroenterologicznego, ponieważ niekorzystnie wpływały na układ krążenia. Zaowocowało to licznymi badaniami nad bezpieczeństwem sercowo-naczyniowym innych NLPZ. W wielu próbach stwierdzono, że naproksen i celekoksyb są bezpieczne w porównaniu z ibuprofenem i diklofenakiem u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Wykazano również, że jednoczesne stosowanie naproksenu z kwasem acetylosalicylowym utrzymuje jego kardioprotekcyjne działanie. Właściwe leczenie NLPZ powinno być poprzedzone staranną oceną kliniczną pacjentów i wyborem odpowiedniego NLPZ.

ABSTRACT

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are commonly used all over the world to treat pain and inflammatory diseases. In recent years, the widespread use of oral NSAIDs has been questioned due to the appearance of significant gastrointestinal and cardiovascular adverse events. NSAIDs are non-homogeneous group of drugs and there are significant differences between them in respect to mechanism of action and risk for gastrointestinal and cardiovascular complications. Some of non-selective NSAIDs have been withdrawn from the market despite high gastroenterological safety, due to their adverse effect on cardiovascular outcome. It has resulted in numerous studies on the cardiovascular safety of others NSAIDs. In many studies naproxen and celecoxib were found to be safe over ibuprofen and diclofenac in patients with elevated cardiovascular risk. Concomitant use of naproxen with acetylsalicylic acid has been also shown to maintain the cardio-protective effects of the latter. Appropriate treatment with NSAIDs should be preceded by careful clinical assessment of the patients and the choice of the appropriate NSAID.

POPRZEDNIE NUMERY