Wiesława B. Duda-Król

  

Co należy wiedzieć o empagliflozynie – kalendarium

What you should know about empagliflozin – calendar Medycyna Faktów 2020; 2(47): 143-146. DOI: 10.24292/01.MF.0220.1
STRESZCZENIE

W ostatnich latach pojawiły się leki, które umożliwiają indywidualizację leczenia. Są to przede wszystkim flozyny (2012 r.) działające niezależnie od insuliny, poprzez wydalanie glukozy z moczem. W niniejszej pracy przedstawiamy podsumowanie wiadomości na temat skuteczności, bezpieczeństwa i zaleceń dotyczących stosowania empagliflozyny – doustnego, dawkowanego raz na dobę, wysoce selektywnego inhibitora kotransportera sodowo-glukozowego 2.

ABSTRACT

In recent years there has been developed medications allowing individualization of diabetes treatment. These are mainly flosins (2012), acting independently of insulin, by excreting glucose in the urine. In this paper we present a summary of information on the efficacy, safety and recommendations regarding the use of empagliflozin – oral, once-daily, highly selective sodium- glucose 2 co-transporter inhibitor.

POPRZEDNIE NUMERY