Grzegorz Dzida, Piotr Gajda, Katarzyna Pasterczyk

 

Profile pacjentów, u których warto stosować insuliny ludzkie

Profiles of patients who are advised to use human insulin Medycyna Faktów 2018; 4(41): 307-309. DOI: 10.24292/01.MF.0418.8
STRESZCZENIE

Brak tolerancji zwiększania dawek doustnych leków przeciwcukrzycowych jest sygnałem do włączenia leczenia insuliną. Zgodnie z wytycznymi PTD z 2018 r. i kryteriami refundacyjnymi u pacjentów z niewielkim podwyższeniem HbA1c należy wówczas rozpocząć podawanie insuliny NPH.

ABSTRACT

Intolerance of higher doses of oral antidiabetic drugs is a signal to include insulin therapy. According to PTD guidelines of 2018 and reimbursement criteria, patients with a slight elevation of HbA1c should receive NPH insulin therapy.

POPRZEDNIE NUMERY