Agnieszka Gorzkowska

 

Dlaczego zaleca się stosowanie rasagiliny przed włączeniem lewodopy u pacjentów z chorobą Parkinsona?

Why is therapy with rasagiline recommended before levodopa to start treatment in patients with Parkinson’s disease? Medycyna Faktów 2018; 4(41): 279-282. DOI: 10.24292/01.MF.0418.3
STRESZCZENIE

Rasagilina jest nieodwracalnym, selektywnym inhibitorem MAO-B drugiej generacji. Jej skuteczność w monoterapii wczesnej choroby Parkinsona (ChP) została dobrze potwierdzona w badaniach klinicznych, chociaż jej objawowy efekt jest zwykle niewielki. Wczesne rozpoczynanie leczenia rasagiliną wiąże się z poprawą wyników długoterminowych w porównaniu z terapią odroczoną. Wcześniejsze badania wykazały, że rasagilina może być czynnikiem neuroprotekcyjnym, jednakże jej neuroprotekcyjne właściwości nie zostały jednoznacznie potwierdzone. Rasagilina zajmuje istotne miejsce w terapii osób z wczesną ChP.

ABSTRACT

Rasagiline is an irreversible, selective, second generation MAO-B inhibitor. It’s efficacy in monotherapy in early Parkinson’s disease (PD) was well established in the clinical trials, although its symptomatic effects are typically mild. Earlier initiation of rasagiline treatment is associated with improved long-term outcomes compared with delayed therapy. Recent studies have indicated that rasagiline may be neuroprotective, but the neuroproective features of rasagiline weren’t unambiguously proved. Rasagiline has a relevant place in early PD treatment.

POPRZEDNIE NUMERY