Konrad Rejdak

 

Zastosowanie okskarbazepiny w terapii padaczki Pytania i odpowiedzi w oparciu o fakty

Oxcarbazepine in the treatment of epilepsy. Facts’ based questions and answers Medycyna Faktów 2018; 3(40): 250-253. DOI: 10.24292/01.MF.0318.14
STRESZCZENIE

Skuteczność okskarbazepiny wykazały badania prowadzone u pacjentów cierpiących na padaczkę lekooporną o charakterze ogniskowym, zarówno w monoterapii, jak i w terapii dodanej. W badaniach porównawczych z karbamazepiną o szybkim uwalnianiu oraz fenytoiną odznaczała się lepszym profilem tolerancji i zbliżoną skutecznością i miała równoważną skuteczność i bezpieczeństwo w stosunku do walproinianu. U ok. 60% pacjentów udało się uzyskać pełną remisję napadów, co odpowiada typowej liczbie chorych reagujących na pierwszą monoterapię. Okskarbazepina okazała się skuteczna i dobrze tolerowana również u pacjentów po niepowodzeniu terapii innym lekiem przeciwpadaczkowym. U kobiet w wieku rozrodczym okskarbazepina stanowi również alternatywny lek pierwszego wyboru wobec walproinianów.

ABSTRACT

The effectiveness of oxcarbazepine has been demonstrated in studies on patients suffering from refractory epilepsy, both in monotherapy and in add-on therapy. In comparative studies with phenytoin and a rapid release form of carbamazepine, oxcarbazepine had a better tolerability profile and similar efficacy. In comparison with valproate oxcarbazepine had equivalent efficacy and safety. Approximately 60% patients have a full remission of seizures, which corresponds to a typical number of patients responding to the first monotherapy. Oxcarbazepine has been shown to be effective and well tolerated also in patients who have failed therapy with another anti-epileptic medicine. In women of childbearing age, oxcarbazepine is also an alternative first choice drug for valproates.

POPRZEDNIE NUMERY