Tomasz Sobów

 

Okskarbazepina okiem psychiatry w pytaniach i odpowiedziach

Oxcarbazepine – psychiatrist point of view. Questions and answers Medycyna Faktów 2018; 3(40): 245-249. DOI: 10.24292/01.MF.0318.13
STRESZCZENIE

Okskarbazepina działa za pośrednictwem blokowania zależnych od napięcia kanałów sodowych i wapniowych. Taki sam mechanizm mają inne leki przeciwpadaczkowe skuteczne w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Z tego powodu towarzystwa naukowe wskazują okskarbazepinę jako alternatywę dla litu lub walproinianów (APA 2002) i zalecają ją zamiast karbamazepiny (algorytm teksański z 2000 r.). Stosowane w randomizowanych badaniach dawki dobowe (do 2400 mg) były skuteczne i w większości przypadków dobrze tolerowane.

ABSTRACT

Oxcarbazepine is blocking voltage-dependent sodium and calcium channels. The same mechanism has other antiepileptic drugs effective in bipolar disorder. For this reason, scientific societies indicate oxcarbazepine as an alternative to lithium or valproate (APA 2002) and recommend instead of carbamazepine (Texan algorithm 2000). The daily doses used in randomized studies (up to 2400 mg) were effective and in most cases well tolerated.

POPRZEDNIE NUMERY