Monika Białecka

 

Miejsce duloksetyny w gabinecie neurologa w pytaniach i odpowiedziach

Duloxetine in the neurologist’s practice. Questions and answers Medycyna Faktów 2018; 3(40): 232-237. DOI: 10.24292/01.MF.0318.11
STRESZCZENIE

Duloksetyna jest lekiem dobrze opisanym w terapii schorzeń psychiatrycznych. Efekt przeciwbólowy w neurologii zapewnia jej oddziaływanie na aktywność zstępujących szlaków hamowania bólu na poziomie rdzenia kręgowego za pośrednictwem zwiększonych stężeń serotoniny i norepinefryny. Podstawowym wskazaniem neurologicznym do jej stosowania w Polsce jest objawowa bolesna polineuropatia cukrzycowa. Należy też do leków pierwszego wyboru w bólu neuropatycznym. Obserwacje kliniczne wskazują na przewagę duloksetyny nad gabapentyną w leczeniu polineuropatii cukrzycowej i nad karbamazepiną oraz innymi lekami w neuralgii nerwu trójdzielnego. Dodatkowo ma bardzo dobre wyniki w leczeniu bolesnej polineuropatii w przebiegu chemioterapii. Duloksetyna może być łączona z lekami o innym mechanizmie działania (np. gabapentynoidami) w celu uzyskania silniejszego efektu przeciwbólowego. Nie należy jej łączyć z inhibitorami MAO. Ze względu na zmniejszanie nasilenia depresji ma zastosowanie w leczeniu bólu ze współistniejącą depresją.

ABSTRACT

Duloxetine is a drug well described in the therapy of psychiatric disorders. Its analgesic effect in neurology based on increasing serotonin and norepinephrine concentrations and its impact on the activity of descending pain inhibition pathways at the level of the spinal cord. Main neurological indication for its use in Poland is painful diabetic polyneuropathy. It is also first- -line drugs for neuropathic pain. Clinical observations indicate the superiority of duloxetine over gabapentin in the treatment of diabetic polyneuropathy, and over carbamazepine and other drugs in trigeminal neuralgia. It also has very good results in the treatment of painful polyneuropathy in the course of chemotherapy. Duloxetine can be added to the drugs with a different mechanism of action (eg. gabapentinoids) to obtain a stronger analgesic effect. It should not be added to MAO inhibitors. Due to the reduction in the severity of depression, it is used to treat pain with coexisting depression.

POPRZEDNIE NUMERY