Jakub Dobruch, Artur Drobniak

 

Komentarz do badań STAMPEDE, CHAARTED i LATITUDE z punktu widzenia urologa i onkologa klinicznego

Commentary to STAMPEDE, CHAARTED and LATITUDE studies from the urologist and clinical oncologist points of view Medycyna Faktów 2018; 3(40): 216-223. DOI: 10.24292/01.MF.0318.8
STRESZCZENIE

Stosowanie leczenia hormonalnego powodującego obniżenie stężenia testosteronu w surowicy stanowi zasadniczy sposób leczenia chorych na zaawansowanego raka gruczołu krokowego. Badania STAMPEDE, CHAARTED i LATITUDE pokazały, że wczesne dołączenie docetakselu lub abirateronu do leczenia hormonalnego istotnie wydłuża przeżycie chorych w porównaniu z tymi, u których to leczenie wprowadzano w chwili progresji choroby nowotworowej.

ABSTRACT

Hormonal therapy that lowering serum testosterone levels is an essential treatment for patients with advanced prostate cancer. STAMPEDE, CHAARTED and LATITUDE studies showed that early addition of docetaxel or abiraterone for hormonal treatment significantly prolongs survival of the patients compared to those in whom the treatment was introduced at the time of progression of the neoplastic disease.

POPRZEDNIE NUMERY