Magdalena Kocot-Kępska

 

Gabapentyna – 8 powodów, dla których warto w leczeniu bólu zastosować sprawdzony analog GABA

Gabapentin – 8 reasons to use in pain management the reliable GABA analogue Medycyna Faktów 2018; 3(40): 194-198. DOI: 10.24292/01.MF.0318.5
STRESZCZENIE

Ból neuropatyczny powstaje w wyniku uszkodzenia lub choroby somatosensorycznego układu nerwowego. W leczeniu objawowym w celu zmniejszenia nasilenia bólu zalecane są leki działające na różnych poziomach układu nerwowego. Jedną z metod zmniejszania nasilenia bólu neuropatycznego jest hamowanie uwalniania neuroprzekaźników odpowiedzialnych za ośrodkową sensytyzację poprzez oddziaływanie na podjednostkę alfa-2-delta kanałów wapniowych. Taki właśnie mechanizm działania wykazuje gabapentyna. To preparat skuteczny, co zostało potwierdzone w randomizowanych badaniach klinicznych, i dobrze tolerowany przez pacjentów, dlatego jest jednym z leków pierwszego wyboru w różnych zespołach bólu neuropatycznego.

ABSTRACT

Neuropathic pain is caused by a lesion or disease of the somatosensory nervous system. In symptomatic treatment in order to reduce the pain intensity the drugs acting at different levels of nervous system are recommended. One of the methods decreasing neuropathic pain intensity is inhibition of the release of neurotransmitters responsible for central sensitization, through acting on alfa-2-delta subunit of voltage gated calcium channels. Gababentin has such a mechanism of action. It is an effective drug, what has been confirmed in randomized clinical trials, and well tolerated by patients, therefore is a first line treatment in various neuropathic pain syndromes.

POPRZEDNIE NUMERY