Monika Białecka

 

4 powody, dla których warto zastosować lewetyracetam

4 reasons why to use levetiracetam Medycyna Faktów 2018; 3(40): 189-193. DOI: 10.24292/01.MF.0318.4
STRESZCZENIE

Lewetyracetam należy do grupy nowych leków przeciwpadaczkowych o złożonym mechanizmie działania. Wprowadzony na rynek farmaceutyczny w latach 80. XX w., zyskał pozycję leku skutecznego i bezpiecznego. Przemawiają za tym: przewidywalna farmakokinetyka leku, brak interakcji lekowych o znaczeniu klinicznym, niskie ryzyko lekooporności, jak również brak działania depresyjnego w zakresie ośrodkowego układu nerwowego.

ABSTRACT

Levetiracetam belongs to a group of new antiepileptic drugs with a complex mechanism of action. Introduced to the pharmaceutical market in the 1980s, to date it has established its position of an effective and a safe drug. This is supported by the predictable pharmacokinetics of the drug, the lack of drug interactions of clinical significance, the low risk of drug resistance as well as the lack of depressant effect on the central nervous system.

POPRZEDNIE NUMERY