Piotr Boros

 

Roztwór do inhalacji olodaterol z tiotropium w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – miejsce według aktualnych rekomendacji

The combination of olodaterol with tiotropium in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease – according to current recommendations Medycyna Faktów 2018; 3(40): 170-173. DOI: 10.24292/01.MF.0318.1
STRESZCZENIE

Przewlekła obturacyjna choroba płuc prowadzi do degradacji układu oddechowego, która wyraża się narastającą obturacją, dusznością i niekorzystnymi rokowniczo zaostrzeniami. Zgodnie z rekomendacjami GOLD 2018 leczenie musi uwzględniać zmniejszanie objawów i redukcję ryzyka zaostrzeń choroby. Najczęściej obecnie stosuje się połączenie leku antycholinergicznego długo działającego i leku z grupy długo działających agonistów receptora β. Ze względu na najkorzystniejsze działanie, bezpieczeństwo i możliwość dawkowania przy użyciu jednego inhalatora za optymalne uznaje się połączenie tiotropium poprawiającego drożność dróg oddechowych z olodaterolem, β2-mimetykiem, obniżającym ryzyko zaostrzeń. Skuteczność i bezpieczeństwo połączenia obydwu substancji w jednym inhalatorze potwierdziły wyniki jednego z największych programów badawczych leków stosowanych w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc – TOVITO.

ABSTRACT

Chronic obstructive pulmonary disease leads to the degradation of the respiratory system, which is manifested by increasing obturation, dyspnoea and unfavorably prognostic exacerbations. According to GOLD 2018 recommendations, treatment must decrease symptoms and reduce the risk of exacerbations. Most commonly, a combination of a long-acting anticholinergic drug and a drug from the long-acting β-receptor agonist group is now used. Due to the best activity, safety and the possibility of dosing with one inhaler, the combination of tiotropium improving airway patency with olodaterol, β2-agonist, reducing the risk of exacerbations is considered optimal. Efficacy and safety of the combination of both substances in one inhaler confirmed the results of one of the largest trials of drugs used in chronic obstructive pulmonary disease – TOVITO.

POPRZEDNIE NUMERY