Wioletta Wydra, Marek Kuch

 

Atorwastatyna – dobry wybór. Skuteczność i bezpieczeństwo w świetle badań klinicznych

Atorvastatin – a good choice. The efficacy and safety in the light of clinical trials Medycyna Faktów 2015; 3(28): 28-32. DOI:
STRESZCZENIE

Korzyści z leczenia statynami zależą przede wszystkim od stopnia redukcji LDL-C. Atorwastatyna jest zaliczana do silnie działających statyn – zapewnia redukcję LDL-C nawet o 50–55%, bez istotnego wzrostu działań niepożądanych. Stosowanie wysokich dawek atorwastatyny pozwala na osiągnięcie zalecanych celów terapeutycznych, co zmniejsza ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. W licznych badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność i bezpieczeństwo dużej dawki atorwastatyny. Mimo wielu dowodów z badań klinicznych i rekomendacji lekarze zbyt rzadko zalecają intensywną terapię statynami.

ABSTRACT

The benefits of statin therapy depend mainly on the reduction of LDL-C. Atorvastatin is known as a very strong statin – it reduces LDL-C by up 50–55%, without any significant increase in adverse events. The use of high doses of atorvastatin allows to achieve the prescribed therapeutic purposes, which reduces the risk of cardiovascular events. Numerous clinical trials confirmed the efficacy and safety of high doses of atorvastatin. Despite a lot of firm evidence from clinical trials and recommendations, doctors still prescribe intensive statin therapy too rarely.

POPRZEDNIE NUMERY