Jacek Zaborski

 

Spastyczność po udarze mózgu

Stroke-related spasticity Medycyna Faktów 2013; 3(20): 59-63. DOI:
STRESZCZENIE

W pracy omówiono różne aspekty terapii spastyczności po udarze mózgu. Spastyczność poudarowa stanowi istotny problem kliniczny ze względu na możliwość znacznego ograniczenia czynności dnia codziennego i prawdopodobne przyczynianie się do powstawania powikłań. Podstawą efektywnego leczenia spastyczności poudarowej jest jej prawidłowa ocena i monitorowanie, przeważnie z użyciem skali MAS. Jedną z dostępnych opcji terapeutycznych spastyczności, zwłaszcza rozległej, jest podawanie tolperyzonu, leku zmniejszającego napięcie mięśniowe o wielopoziomowym działaniu. Omówione zostało podstawowe badanie kliniczne (Stamenowa 2005), w którym wykazano wysoką skuteczność i bezpieczeństwo terapii spastyczności poudarowej tolperyzonem.

ABSTRACT

The paper discusses various aspects of the treatment of spasticity after stroke. Post-stroke spasticity is a significant clinical problem, due to the possibility of a significant reduction in activities of daily living (ADL), as well as the potential to contribute to the development of complications. The basic component of effective treatments for post-stroke spasticity is the correct estimates and monitoring, mostly with the use of scale MAS. One of the available treatment options, particularly the extensive spasticity, is the administration of tolperisone, muscle tension lowering agent for multi-level action. This report addresses key clinical trial (Stamenova 2005), which demonstrated high efficacy and safety of treatment of spasticity after impact tolperizone.

POPRZEDNIE NUMERY