Marcin Konopka, Marek Kuch

 

Atorwastatyna w wysokich dawkach – wskazania i bezpieczeństwo

High doses of atorvastatin – indications and safety Medycyna Faktów 2013; 3(20): 32-37. DOI:
STRESZCZENIE

Stosowanie statyn zaleca się w ramach profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia. Dostępne dane naukowe sugerują, że korzyści kliniczne z leczenia statynami zależą przede wszystkim od stopnia zmniejszenia stężenia cholesterolu LDL. Atorwastatyna jest jedną ze statyn najskuteczniej je obniżających. Stopień redukcji zależy od dawki i mieści się w przedziale od 39% do nawet 55% w przypadku zastosowania w dawce 80 mg/24 h. Jednak intensywne leczenie atorwastatyną jest stosowane rzadko z powodu obaw o bezpieczeństwo. Dostępne badania naukowe wskazują jednak, że intensywna terapia dużymi dawkami atorwastatyny jest bardzo skuteczna i bezpieczna w leczeniu krótko- i długoterminowym.

ABSTRACT

Statins are indicated for primary and secondary prevention of cardiovascular disease. The current evidence suggests clinical benefits mainly depend on the extent of LDL cholesterol reduction. Atorvastatin is one of the most effective statin used to lower LDL cholesterol level. The degree of reduction depends on the dose and ranges from 39% up to 55% for 80 mg atorvastatin daily. However, intensive atorvastatin treatment is rarely administrated due to concerns regarding the safety profile of such treatment. According to recent studies, lipid-lowering therapy with high doses of atorvastatin is highly effective and safe in short and long term treatment.

POPRZEDNIE NUMERY