Barbara Chybowska

Czy omeprazol wpływa na działanie przeciwpłytkowe klopidogrelu? Badanie OCLA

Does omeprazole influence the antiplatelet action of clopidogrel? OCLA study Medycyna Faktów 2009; 2(3): 16-18. DOI:
STRESZCZENIE

We wcześniejszych badaniach obserwacyjnych stwierdzono, że działanie przeciwpłytkowe klopidogrelu jest zmniejszone u pacjentów stosujących inhibitory pompy protonowej. Sugerowanym mechanizmem jest hamowanie przez omeprazol (i niektóre inne leki z tej grupy) izoenzymu 2C19 cytochromu P450 (CYP2C19), który uczestniczy w przemianie klopidogrelu do aktywnego metabolitu. Celem badania OCLA (Omeprazole CLopidogrel Aspirin Study) była ocena wpływu omeprazolu na działanie przeciwpłytkowe klopidogrelu u pacjentów poddanych planowej angioplastyce tętnic wieńcowych z implantacją stentu.

ABSTRACT

In previous observational studies was affirmed that antiplatelet action of clopidogrel is reduced in patients receiving proton pump inhibitor treatment. The postulated mechanism is that omeprazole (and some others medicines from this group) inhibits the isoenzyme 2C19 of cytochrome P450 (CYP2C19), which participates in transformation of clopidogrel to its active metabolite. The aim of the OCLA study (Omeprazole CLopidogrel Aspirin Study) was the assessment of influence of omeprazole on antiplatelet action of clopidogrel in patients undergoing elective coronary stent implantation.

POPRZEDNIE NUMERY