Andrzej Cacko

Ethics-based medicine, czyli o etyce w badaniach klinicznych – część 2

Ethics-based medicine, about ethics in clinical trials – part 2 Medycyna Faktów 2011; 1(10): 92-95. DOI:
STRESZCZENIE

Warunkiem przeprowadzenia i publikacji wyników eksperymentu medycznego jest spełnienie zasad etyki lekarskiej i przepisów prawa (m.in. Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty), potwierdzone zgodą komisji bioetycznej wydaną przed rozpoczęciem eksperymentu. W tym numerze „Medycyny Faktów” kontynuujemy temat etyki w badaniach klinicznych. Przedstawimy zasady, którymi powinni kierować się autorzy eksperymentu medycznego przy planowaniu badanej interwencji oraz prezentacji i publikacji wyników pracy.

ABSTRACT

The necessary condition for performing medical experiment is fulfilling all the ethics rules and low regulations (e.g. the Medical Professions Act), which must be confirmed by independent ethics committee before the initiation of the experiment. In this edition of „Medycyna Faktów” we continue the topic of ethics in clinical trials. In the article we present the most important ethics rules which should be mandatory for medical experiments authors when planning medical intervention and presenting or publishing results of the trial.

POPRZEDNIE NUMERY