Anna Hrynkiewicz-Szymańska, Filip M. Szymański

Rola białka C-reaktywnego w ocenie ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego

The role of C-reactive protein in the assessment of cardiovascular diseases Medycyna Faktów 2011; 1(10): 37-42. DOI:
STRESZCZENIE

Stratyfikacja ryzyka odgrywa istotną rolę w codziennej praktyce klinicznej. Najważniejszym elementem jest ocena tzw. klasycznych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (CVD). Innym ważnym elementem oceny ryzyka u pacjenta może być użycie gotowych skal opartych na czynnikach ryzyka chorób układu krążenia, np. skali Framingham lub SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation). Ocena stężeń markerów biochemicznych może być także pomocna w stratyfikacji ryzyka CVD. Białko C-reaktywne (CRP) jest dobrze udokumentowanym markerem reakcji zapalnej, jednak wyniki badań odnośnie roli CRP w ocenie ryzyka CVD są niejednoznaczne.

ABSTRACT

The risk stratification plays an important role in daily clinical practice. The most important element is the assessment of traditional risk factors of cardiovascular diseases (CVD). Using a risk assessment tool is a key step in managing coronary heart disease risk in patients. Other validated method of assessing coronary heart disease risk is the Framingham model or SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation). The biomarkers of CVD can also improve the risk assessment. C-reactive protein (CRP) is a well-established inflammatory marker, but studies’ results have been inconclusive regarding a causal role in CVD.

POPRZEDNIE NUMERY