Wioletta Dyrla, Marek Kuch

Eplerenon w łagodnej skurczowej niewydolności serca – badanie EMPHASIS-HF

Eplerenone in Patients with Systolic Heart Failure and Mild Symptoms Medycyna Faktów 2011; 1(10): 20-25. DOI:
STRESZCZENIE

Cel: Antagoniści receptora mineralokortykoidowego poprawiają przeżycie pacjentów z ciężką przewlekłą skurczową niewydolnością serca oraz z pozawałowym uszkodzeniem serca. Celem badania było określenie wpływu eplerenonu na chorych z łagodną skurczową niewydolnością serca. Metoda: Do badania z podwójną ślepą próbą zrandomizowano 2737 pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca w II klasie czynnościowej wg NYHA oraz frakcją wyrzutową nie większą niż 35%. Chorzy w trakcie standardowej terapii zostali przydzieleni do grupy otrzymującej eplerenon (do 50 mg/dobę) lub do grupy placebo. Pierwotny punkt końcowy to oceniane łącznie zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych i hospitalizacja z powodu niewydolności serca. Wyniki: Badanie zakończono przedwcześnie po czasie obserwacji wynoszącym średnio 21 miesięcy. Pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 18,3% pacjentów z grupy eplerenonu i 25,9% z grupy placebo (HR 0,63; p <0,001). Zmarło 12,5% chorych z grupy eplerenonu i 15,5% z grupy placebo (HR 0,76; p=0,008), zmarło z przyczyn sercowo-naczyniowych 10,8% pacjentów w pierwszej grupie i 13,5% w drugiej (HR 0,76; p=0,01). Pacjenci z grupy eplerenonu rzadziej byli hospitalizowani w przebiegu niewydolności serca oraz z jakiejkolwiek przyczyny. Wzrost stężenia potasu ponad 5,5 mmol/l wystąpił u 11,8% chorych w grupie lekowej oraz u 7,2% w grupie placebo (p <0,001). Wnioski: Eplerenon w porównaniu z placebo zmniejszył ryzyko zarówno zgonu, jak i hospitalizacji chorych ze skurczową niewydolnością serca i łagodnymi objawami.

ABSTRACT

Aim: Mineralocorticoid antagonists improve survival among patients with chronic, severe systolic heart failure and heart failure after myocardial infarction. Aim of the study was evaluation the effects of eplerenone in patients with mild chronic systolic heart failure. Methods: In this randomized, double-blind trial, there were enrolled 2737 patients with New York Heart Association class II heart failure and an ejection fraction of no more than 35% to receive eplerenone (up to 50 mg daily) or placebo, in addition to recommended therapy. The primary outcome was a composite of death from cardiovascular causes or hospitalization for heart failure. Results: The trial was stopped prematurely after a median follow-up period of 21 months. The primary outcome occurred in 18.3% of patients in the eplerenone group as compared with 25.9% in the placebo group (HR 0.63; P <0.001). A total of 12.5% of patients receiving eplerenone and 15.5% of those receiving placebo died (HR 0.76; P=0.008); 10.8% and 13.5%, respectively, died of cardiovascular causes (HR 0.76; P=0.01). Hospitalizations for heart failure and for any cause were also reduced with eplerenone. A serum potassium level exceeding 5.5 mmol per liter occurred in 11.8% of patients in the eplerenone group and 7.2% of those in the placebo group (P <0.001). Conclusions: Eplerenone, as compared with placebo, reduced both the risk of death and the risk of hospitalization among patients with systolic heart failure and mild symptoms.

POPRZEDNIE NUMERY