Robert J. Gil

[Komentarz:] Badanie CURRENT OASIS 7 – u chorych z OZW leczenie klopidogrelem może być bardziej efektywne

[Commentary:] CURRENT OASIS 7 – clopidogrel treatment in ACS can be more effective Medycyna Faktów 2011; 1(10): 13-14. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

ABSTRACT

None

POPRZEDNIE NUMERY