Katarzyna E. Gil

Porównanie podwójnej dawki klopidogrelu ze standardową oraz zwiększonej dawki kwasu acetylosalicylowego ze standardową w grupie osób z ostrym zespołem wieńcowym poddawanych angioplastyce – badanie CURRENT OASIS 7

Clopidogrel Optimal Loading Dose Usage to Reduce Recurrent Events/Optimal Antiplatelet Strategy for Interventions Medycyna Faktów 2011; 1(10): 7-12. DOI:
STRESZCZENIE

Wstęp: Badanie CURRENT OASIS 7 (Clopidogrel Optimal Loading Dose Usage to Reduce Recurrent Events/Optimal Antiplatelet Strategy for Interventions) to wieloośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane badanie trzeciej fazy kierowane przez badaczy z Population Health Research Institute na Uniwersytecie McMaster, obejmujące chorych z 39 krajów. Cel: Celem badania było ustalenie optymalnego leczenia przeciwpłytkowego u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (OZW), u których planowane jest wczesne (w ciągu 72 godzin od przyjęcia do szpitala) wykonanie angiografii z ewentualną angioplastyką. Porównywano stosowanie podwójnych dawek klopidogrelu oraz wysokiej dawki kwasu acetylosalicylowego z dawkami standardowymi oraz ich wpływ na rokowanie sercowo-naczyniowe i częstość występowania krwawień w ciągu 30-dniowego okresu obserwacji. Metody: Badanie objęło łącznie 25 086 pacjentów z 597 ośrodków. Na złożony pierwszorzędowy punkt końcowy badania składały się: zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego oraz udar mózgu stwierdzane w ciągu pierwszych 30 dni. Do drugorzędowych punktów końcowych należały: złożony pierwszorzędowy punkt końcowy w połączeniu z nawrotem niedokrwienia, poszczególne składowe pierwszorzędowego punktu końcowego oraz wczesna zakrzepica w stencie występująca w tym samym okresie. Wyniki: Koronarografię wykonano u 24 835 (98,9%) pacjentów, a angioplastykę wieńcową u 17 263 (68,8%) chorych. Istotne korzyści ze stosowania wysokich dawek klopidogrelu odnotowano tylko w grupie pacjentów poddanych angioplastyce wieńcowej – po 30 dniach u pacjentów poddanych PCI złożony pierwotny punkt końcowy wystąpił u 4,5% chorych leczonych standardowymi dawkami klopidogrelu oraz u 3,9% pacjentów z grupy leczonej wysokimi dawkami klopidogrelu (HR 0,86; p=0,039), co oznacza ponad 13-proc. redukcję częstości jego występowania.W grupie poddanej angioplastyce i jednocześnie leczonej podwójnymi dawkami klopidogrelu istotnie częściej występowały duże krwawienia określane zgodnie z kryteriami badania CURRENT (1,6% v. 1,1%; HR=1,41; p=0,009), nie dotyczyło to krwawień wewnątrzczaszkowych (0,04% v. 0,05%; HR=0,77; p=0,73) oraz zakończonych zgonem (0,07% v. 0,2%; HR=0,46; p=0,12). Nie odnotowano zaś żadnych istotnych różnic w zakresie skuteczności leczenia i częstości występowania krwawień w przypadku stosowania wysokich dawek kwasu acetylosalicylowego. Wnioski: Klopidogrel stosowany w podwójnej dawce pozwala istotnie obniżyć częstość występowania zakrzepicy w stencie oraz poważnych epizodów sercowo-naczyniowych u pacjentów z OZW poddawanych angioplastyce przy niewielkim wzroście częstości występowania dużych krwawień. Nie zauważono różnic między grupami leczonymi standardowymi i większymi dawkami kwasu acetylosalicylowego w zakresie skuteczności leczenia oraz częstości występowania krwawień.

ABSTRACT

Background: CURRENT OASIS 7 (Clopidogrel Optimal Loading Dose Usage to Reduce Recurrent Events/Optimal Antiplatelet Strategy for Interventions) is a multicentre international randomized third phase clinical trial which involved patients from 39 countries and was conducted by investigators from Population Health Research Institute at McMaster University. Aim: The aim of the study was to establish optimal antiplatelet treatment in patients with acute coronary syndromes (ACS) scheduled to undergo early (within 72 hours after hospital admission) coronary angiography with eventual angioplasty – comparison was made of double-dose clopidogrel and high-dose aspirin treatment with standard-dose treatment and their influence on cardiovascular prognosis and bleeding incidence during 30-day follow-up was assessed. Methods: The study involved 25086 patients from 597 centers. The primary composite endpoint consisted of cardiovascular death, myocardial infarction and stroke at 30 days. Secondary outcomes were the primary outcome together with the recurrent ischemia, every component of the primary outcome and stent thrombosis that occured during the 30-day follow-up. Results: 24835 (98.9%) patients underwent coronarography and 17 263 (68.8%) – angioplasty. Only patients who underwent coronary angioplasty benefited significantly from administration of high-dose clopidogrel – primary composite endpoint at 30 days occurred in 4.5% of patients on the standard-dose compared to 3.9% of patients on the high dose of clopidogrel (HR 0.86; p=0,039), what is synonymous with more than 13% reduction of its incidence. In the group of patients who underwent angioplasty and were treated with double doses of clopidogrel major CURRENT bleeding incidence was significantly higher (1.6% v. 1.1%; HR=1.41; p=0.009), but no increase in intracerebral (0.04% v. 0.05%; HR=0.77; p=0.73) or fatal bleeding (0.07% v. 0.2%; HR=0.46; p=0.12) was noted. No significant difference in efficacy or bleeding incidence between groups treated with standard and high doses of aspirin was found. Conclusions: Double-dose clopidogrel regimen decreases incidence of stent thrombosis and major cardiovascular events in ACS patients undergoing angioplasty with only slight increase in major bleeding. No difference in efficacy or bleeding between groups treated with standard and high-dose aspirin was found.

POPRZEDNIE NUMERY