Marek Chmielewski, Maciej Janiszewski

Aktualizacja wytycznych ACC/AHA dotyczących postępowania w ostrych zespołach wieńcowych z uniesieniem odcinka ST oraz przezskórnych interwencjach wieńcowych (2009 STEMI and PCI Focused Updates). Czy wytyczne europejskie wymagają aktualizacji? – część I

ACC/AHA Guidelines Update for the Management of Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction and Percutaneous Coronary Intervention (2009 STEMI and PCI Focused Updates). Do European guidelines need updating? – part I Medycyna Faktów 2010; 1(6): 112-117. DOI:
STRESZCZENIE

Wyniki nowych badań klinicznych dotyczących kardiologii inwazyjnej spowodowały, że eksperci ACC/AHA w końcu 2009 r. przedstawili aktualizację standardów postępowania w ostrym zespole wieńcowym z przetrwałym uniesieniem odcinka ST i przezskórnych interwencjach wieńcowych. Nowe wytyczne odnoszą się do nowych terapii (nowe leki przeciwpłytkowe) oraz nowych technik w leczeniu OZW. Rola leczenia inwazyjnego w OZW jest dziś kluczowa i mamy na to coraz więcej dowodów.

ABSTRACT

New clinical data in invasive cardiology encouraged ACC/AHA experts to revise an update Guidelines for the Management of Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction and Percutaneous Coronary Intervention (2009 STEMI and PCI Focused Updates). New guidelines apply modern therapies (new antiplatelet drugs) and technics in acute coronary syndromes. The role of invasive treatment in ACS is crucial and we still have new evidence for that.

POPRZEDNIE NUMERY