Walerian Piotrowski

Zarys analizy statystycznej kohortowego badania prospektywnego (longitudynalnego) – część II

Epitome of statistical analysis of prospective (longitudinal) cohort studies – part II Medycyna Faktów 2010; 1(6): 104-109. DOI:
STRESZCZENIE

W opracowaniu zaprezentowane zostały skrótowo podstawowe problemy związane z zaplanowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem statystycznym obserwacyjnego badania prospektywnego (longitudynalnego). Dla ilustracji wybranych zagadnień z tego zakresu autor posłużył się przykładami rzeczywistych badań Pol-MONICA Warsaw. Dodatkowo zastosowano estymowany model Coxa do weryfikacji algorytmu SCORE w warszawskiej populacji.

ABSTRACT

The basic aspects and selected methods of statistical analysis of prospective (longitudinal) study are presented. For illustration of discussed methods the real data of Pol-MONICA Warsaw Studies were used. Additionally, the estimated Cox model was applied to verification of SCORE algorithm in Warsaw population.

POPRZEDNIE NUMERY