Jacek Lewandowski, Piotr Jędrusik

Nowe spojrzenie na zalecenia Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego z roku 2007 dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym – komentarz (część I)

Commentary on Reappraisal of European guidelines on hypertension management (part I) Medycyna Faktów 2010; 1(6): 52-58. DOI:
STRESZCZENIE

Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (European Society of Hypertension) opublikowało w 2009 roku stanowisko dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego, będące uaktualnieniem ostatnich zaleceń z 2007 roku, wydanych wspólnie z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym (European Society of Cardiology). W dokumencie tym uwzględniono wyniki badań opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, między rokiem 2007 a rokiem 2009. W stanowisku odniesiono się między innymi do nowych danych na temat roli powikłań narządowych w stratyfikacji łącznego ryzyka sercowo-naczyniowego. Uwzględniono także nowe analizy dotyczące wartości ciśnienia tętniczego uzasadniających rozpoczynanie leczenia hipotensyjnego oraz docelowych wartości ciśnienia podczas leczenia. Skomentowano kwestie dotyczące wyboru poszczególnych klas leków hipotensyjnych, w tym roli beta-adrenolityków jako leków pierwszego rzutu, a także nowe dane na temat leczenia skojarzonego i stosowania preparatów złożonych. W dokumencie przedyskutowano także terapię nadciśnienia tętniczego w niektórych szczególnych grupach pacjentów, w tym u osób powyżej 80. roku życia, u których leczenie przynosi wymierne korzyści kliniczne.

ABSTRACT

In 2009 The European Society of Hypertension has published a scientific statement on management of hypertension. The statement updates joint ESH and ESC guidelines published in 2007. This document takes into consideration the most important data published within the last two years that warrant some changes and additions in the treatment guidelines. Statement includes new data regarding the importance of target organ damage in total cardiovascular risk stratification and new analyses on threshold and target blood pressure values during treatment. Some commentaries are dedicated to choice of antihypertensive drugs, in particular regarding the use of beta-blockers as first-line therapy, the importance of combined therapy and the use of fixed-dose combinations in the treatment of hypertension. An approach to treatment in special populations, including the very elderly in whom convincing data showing outcome benefits of antihypertensive therapy are also discussed.

POPRZEDNIE NUMERY