Zdzisława Kornacewicz-Jach, Małgorzata Czechowska, Irmina Kossuth

Badanie ERASE – czy każdy pacjent z ostrym zespołem wieńcowym powinien otrzymać statynę? Efekty działania inhibitorów HMG-CoA na blaszkę miażdżycową w ostrym zespole wieńcowym

The ERASE study - should every patient with acute coronary syndrome receive statin? Effects of HMG-CoA inhibitors on atherosclerotic plaque in acute coronary syndrome Medycyna Faktów 2010; 1(6): 36-42. DOI:
STRESZCZENIE

Korzystne efekty działania statyn w redukcji zgonów i zawałów serca potwierdzono zarówno u pacjentów ze stabilną dusznicą bolesną, jak i u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. W badaniach z wykorzystaniem ultrasonografii wewnątrznaczyniowej wykazano, że intensywna terapia statynami powoduje zmniejszenie objętości blaszki miażdżycowej niezależnie od wyjściowego poziomu cholesterolu. W 2009r. ukazała się analiza badania ERASE, gdzie zaobserwowano zmniejszenie objętości blaszki miażdżycowej u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym już 6 tygodni ±1 od wdrożenia leczenia statynami. Pomimo ograniczeń ww. analizy wyniki badania ERASE potwierdzają słuszność stosowania terapii inhibitorami HMG-CoA jak najszybciej po epizodzie OZW.

ABSTRACT

Beneficial effects of statin therapy on reduction in death and myocardial infarction number were confirmed in both patients with stable angina pectoris and patients with acute coronary syndrome. Studies using intravascular ultrasonography demonstrated that intensive statin therapy reduces atherosclerotic plaque volume independently of initial cholesterol level. In 2009 ERASE study analysis came out where reduction of atherosclerotic plaque volume in ACS patients was already observed 6±1week after statin therapy began. Despite limitations of aforementioned analysis ERASE study results vindicate early HMG-CoA inhibitor treatment as soon as possible after ACS episode.

POPRZEDNIE NUMERY