Katarzyna E. Gil

Badanie CURRENT OASIS 7

CURRENT OASIS 7 (Clopidogrel Optimal Loading Dose Usage to Reduce Recurrent Events/Optimal Antiplatelet Strategy for Interventions) Medycyna Faktów 2010; 1(6): 8-13. DOI:
STRESZCZENIE

Wstęp: Badanie CURRENT OASIS 7 (Clopidogrel Optimal Loading Dose Usage to Reduce Recurrent Events/Optimal Antiplatelet Strategy for Interventions) to wieloośrodkowe międzynarodowe randomizowane badanie trzeciej fazy kierowane przez badaczy z Population Health Research Institute na Uniwersytecie McMaster obejmujące chorych z 39 krajów. Cel: Celem badania było ustalenie optymalnego leczenia przeciwpłytkowego u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (OZW), u których planowane jest wczesne (w ciągu 24 godzin od przyjęcia do szpitala) wykonanie angiografii z ewentualną angioplastyką. Porównywano stosowanie podwójnych dawek klopidogrelu oraz wysokich kwasu acetylosalicylowego ze standardowymi oraz ich wpływ na rokowanie sercowo-naczyniowe i częstość występowania krwawień. Metody: Badanie objęło łącznie 25 087 pacjentów (27,4% kobiet, średnia wieku 61,4 roku). Na złożony pierwszorzędowy punkt końcowy badania składały się: zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego oraz udar mózgu – stwierdzane w ciągu pierwszych 30 dni. Wyniki: Koronarografię wykonano u 24 739 (99%) pacjentów, a angioplastykę wieńcową u 17 232 (70%). Istotne korzyści ze stosowania wysokich dawek klopidogrelu odnotowano tylko w grupie pacjentów poddanych angioplastyce wieńcowej – po 30 dniach u pacjentów poddanych PCI złożony pierwotny punkt końcowy wystąpił u 4,5% chorych leczonych standardowymi dawkami klopidogrelu oraz u 3,9% pacjentów z grupy leczonej wysokimi dawkami klopidogrelu (HR=0,85; p=0,036), co oznacza 13-proc. redukcję częstości jego występowania. W grupie poddanej angioplastyce i jednocześnie leczonej podwójnymi dawkami klopidogrelu istotnie częściej występowały duże krwawienia (1,6% v. 1,1%, HR=1,44; p=0,006), co nie dotyczyło jednak krwawień wewnątrzczaszkowych (0,046% v. 0,035%; HR=1,35; p=0,69) oraz zakończonych zgonem (0,07% v. 0,15%; HR=0,47; p=0,125). Nie odnotowano natomiast żadnych istotnych różnic w skuteczności leczenia i częstości występowania krwawień w przypadku stosowania wysokich dawek kwasu acetylosalicylowego. Wnioski: Klopidogrel stosowany w podwójnej dawce pozwala istotnie obniżyć częstość występowania zakrzepicy w stencie oraz poważnych epizodów sercowo-naczyniowych u pacjentów z OZW poddawanych angioplastyce przy niewielkim wzroście częstości występowania dużych krwawień. Nie zauważono różnic w skuteczności leczenia oraz częstości występowania krwawień w grupach leczonych standardowymi i większymi dawkami kwasu acetylosalicylowego.

ABSTRACT

Background: CURRENT OASIS 7 (Clopidogrel Optimal Loading Dose Usage to Reduce Recurrent Events/Optimal Antiplatelet Strategy for Interventions) is a multicentre international randomized third phase clinical trial which involved patients from 39 countries and was conducted by investigators from Population Health Research Institute at McMaster University. Aim: The aim of the study was to establish optimal antiplatelet treatment in patients with acute coronary syndromes (ACS) scheduled to undergo early (within 24 hours of hospital admission) coronary angiography with eventual angioplasty – comparison was made of double-dose clopidogrel and high-dose aspirin treatment with standard-dose treatment and their influence on cardiovascular prognosis and incidence of bleeding. Methods: The study involved 25087 patients (27,4% female, mean age 61,4 years). The primary composite endpoint consisted of cardiovascular death, myocardial infarction and stroke at 30 days. Results: 24 739 (99%) patients underwent coronarography and 17 232 (70%) - angioplasty. Only patients who underwent coronary angioplasty benefited significantly from administration of high-dose clopidogrel - primary composite endpoint at 30 days occurred in 4,5% of patients on the standard-dose compared to 3,9% of patients on the high dose of clopidogrel (HR=0,85; p=0,036), what is synonymous with 13% reduction of its incidence. In the group of patients who underwent angioplasty and were treated with double doses of clopidogrel major bleeding incidence was significantly higher (1,6% v. 1,1%, HR=1,44; p=0,006), but no increase in intracerebral (0,046% v. 0,035%; HR=1,35; p=0,69) or fatal bleeding (0,07% v. 0,15%; HR=0,47; p=0,125) was noted. No significant difference in efficacy or bleeding incidence between groups treated with standard and high doses of aspirin was found. Conclusions: Double-dose clopidogrel regimen decreases incidence of stent thrombosis and major cardiovascular events in ACS patients undergoing angioplasty with only slight increase in major bleeding. No difference in efficacy or bleeding between groups treated with standard and high-dose aspirin was found.

POPRZEDNIE NUMERY