Paulina Ładak, Aneta Mrozińska, Anna Sobieszek, Ewelina Zamecka, Marek Kuch

 

Co nowego w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2019? Wytyczne dotyczące postępowania w zaburzeniach lipidowych

What is new in 2019 ESC Clinical Practice Guidelines? Guidelines for the management of dyslipidaemia Medycyna Faktów 2019; 4(45): 362-366. DOI: 10.24292/01.MF.0419.10
STRESZCZENIE

W 2019 r. ukazała się aktualizacja wytycznych dotyczących postępowania w zaburzeniach gospodarki lipidowej. Zwrócono uwagę, że najpierw należy oszacować ryzyko sercowo-naczyniowe i zakwalifikować danego pacjenta do jednej z czterech grup ryzyka sercowo-naczyniowego. Wzmocniono klasę zaleceń do wykorzystania technik obrazowych oraz oceny lipidów i lipoprotein (w tym stężenia apolipoproteiny B oraz apolipoproteiny A) w ocenie globalnego ryzyka sercowo- naczyniowego. Istotnie obniżono wartości docelowe pożądanego stężenia cholesterolu LDL dla każdej grupy ryzyka. Wzmocniono rolę ezetymibu i inhibitorów PCSK9 oraz leczenia skojarzonego w terapii zaburzeń lipidowych.

ABSTRACT

An update of the guidelines for the management of dyslipidaemia was released in 2019. First, this is needed to assess cardiovascular risk and to classify the patient into one of four cardiovascular risk groups. The class of recommendations for using of imaging techniques and assessment of lipids and lipoproteins (including apolipoprotein B and apolipoprotein A) in the assessment of global cardiovascular risk has been strengthened. Values of LDL cholesterol were significantly reduced for each of risk group. The role of ezetimibe and PCSK9 inhibitors was strengthened, and the role of combination therapy in the treatment of dyslipidaemia was increased.

POPRZEDNIE NUMERY