Aneta Mrozińska, Anna Sobieszek, Ewelina Zamecka, Paulina Ładak, Marek Kuch

 

Co nowego w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2019? Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia przewlekłych zespołów wieńcowych

What is new in 2019 ESC Clinical Practice Guidelines? Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic coronary syndromes Medycyna Faktów 2019; 4(45): 354-357. DOI: 10.24292/01.MF.0419.8
STRESZCZENIE

Nowe wytyczne ESC dotyczące przewlekłych zespołów wieńcowych zainicjowały zmiany dotyczące zarówno diagnostyki, jak i leczenia wspomnianej grupy chorych. Wprowadzono określenie klinicznego prawdopodobieństwa choroby, które determinuje odpowiedni dobór metody diagnostycznej. Najnowsze zalecenia kładą nacisk na diagnostykę nieinwazyjną, w tym przede wszystkim TK naczyń wieńcowych, zmniejszając przy tym istotnie rolę testu wysiłkowego. W farmakoterapii ukazano korzyści intensywnego leczenia przeciwkrzepliwego, zwiększając znaczenie nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych, w tym przede wszystkim rywaroksabanu w małej dawce w podwójnym leczeniu z kwasem acetylosalicylowym. Ponadto wzmocniono rolę ezetymibu oraz nowych leków przeciwcukrzycowych – inhibitorów SGLT2 oraz antagonistów GLP-1.

ABSTRACT

New ESC Guidelines for chronic coronary syndromes modifies recommendations for the diagnosis and treatment this group of patients. The new phrase “Clinical likelihood of CAD” has been introduced and determines appropriate selection of diagnostic method. The latest guidelines emphasizes the role of non-invasive testing, mostly the coronary CTA while significantly reduces the role of exercise ECG. Pharmacotherapy shows the benefits of intensive anticoagulation, increasing the importance of new oral anticoagulants (NOAC), especially low dose rivaroxaban in dual therapy with acetylsalicylic acid. In addition, the role of ezetimibe and new anti-diabetic drugs – SGLT2 inhibitors and GLP-1 antagonists – has been strengthened.

POPRZEDNIE NUMERY