Piotr Mazur, Anetta Undas

 

Zastosowanie idarucyzumabu u pacjenta leczonego dabigatranem w przypadku konieczności wykonania pilnej operacji kardiochirurgicznej – doświadczenia ośrodka krakowskiego

Use of idarucizumab to reverse dabigatran in a case of emergency heart surgery – the Cracow experience Medycyna Faktów 2019; 4(45): 331-339. DOI: 10.24292/01.MF.0419.4
STRESZCZENIE

Eteksylan dabigatranu (dabigatran) jest bezpośrednim, selektywnym i odwracalnym inhibitorem trombiny podawanym w postaci proleku, który po wchłonięciu z przewodu pokarmowego przekształca się w aktywny metabolit. Nagłe operacje w trakcie leczenia dabigatranem wiążą się z podwyższonym ryzykiem krwawienia. W 2015 r. FDA zaaprobowała idarucyzumab jako swoisty czynnik odwracający działanie dabigatranu w stanach zagrożenia życia. Idarucyzumab jest fragmentem przeciwciała monoklonalnego wiążącym dabigatran z wysokim powinowactwem, którego działanie zostało zweryfikowane w wieloośrodkowym badaniu nierandomizowanym RE-VERSE AD (NCT02104947). Aktualne wytyczne European Heart Rhythm Association i European Association of Cardio-Thoracic Surgery rekomendują idarucyzumab w sytuacjach krwotoku zagrażającego życiu czy w przypadku konieczności wykonania pilnego zabiegu (w tym kardiochirurgicznego). Niniejsze opracowanie przedstawia doświadczenia kliniczne z użyciem idarucyzumabu u pacjentów wymagających pilnej operacji kardiochirurgicznej.

ABSTRACT

Dabigatran etexilate (dabigatran), a direct, selective and reversible thrombin inhibitor, who is administered as a prodrug, being transformed into an active metabolite upon absorption from the digestive tract. Patients on dabigatran can experience serious perioperative bleeding if the emergency surgery is performed while on anticoagulation. At the end of 2015, idarucizumab, a monoclonal antibody fragment that binds dabigatran with high affinity, was approved for use. The RE-VERSE AD trial (NCT02104947) has shown that idarucizumab is efficacious in dabigatran reversal. The current European Heart Rhythm Association and European Association of Cardio-Thoracic Surgery guidelines recommend idarucizumab use in the setting of severe bleeding, or if an emergency surgery is needed during dabigatran treatment. This report summarizes our clinical experience with idarucizumab in dabigatran-treated patients undergoing emergency cardiac surgery.

POPRZEDNIE NUMERY