Piotr Czapiński

 

Lakozamid w leczeniu padaczki – opis przypadków

Lacosamide in the treatment of epilepsy – a case’s report Medycyna Faktów 2019; 4(45): 326-330. DOI: 10.24292/01.MF.0419.3
STRESZCZENIE

Lakozamid jest lekiem przeciwpadaczkowym nowej generacji, którego mechanizm działania polega na wzmocnieniu wolnej inaktywacji kanałów sodowych. Ma korzystny profil farmakokinetyczny obejmujący niski stopień wiązania z białkami osocza, długi okres półtrwania i dobrą biodostępność, na którą nie wpływa przyjęcie pokarmu. Ponadto brak indukcji i inhibicji rodziny wątrobowego cytochromu P skutkuje małym potencjałem do wywołania znaczących klinicznie interakcji lekowych. Dodatkowe korzystne cechy to brak wpływu leku na masę ciała oraz niskie ryzyko reakcji uczuleniowej na lek.

ABSTRACT

Lacosamide is a new generation anticonvulsant whose mechanism of action is thought to involve enhancement of slow inactivation of sodium channels. Lacosamid has a favourable pharmacokinetic profile including low protein binding, a long half-life and good bioavailability that is not affected by food intake. Additionally the lack of induction or inhibition of hepatic CYP family indicate a low potential for clinically significance drug-drug interactions. Weight neutrality and absent skin rashes are favourable features of the drug.

POPRZEDNIE NUMERY