Grzegorz Dzida, Piotr Gajda, Katarzyna Pasterczyk

Profile pacjentów, u których warto stosować insuliny ludzkie – część II

Profiles of patients who are advised to use human insulin – part II Medycyna Faktów 2019; 1(42): 35-37. DOI: 10.24292/01.MF.0119.5
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono przypadki wczesnego wdrożenia insulinoterapii. Zastosowanie insuliny ludzkiej na początku leczenia jest możliwe, gdy wprowadzenie insulinoterapii było zbyt długo odwlekane, a odsetek HbA1c znacznie przekracza cel terapeutyczny.

ABSTRACT

The paper presents cases of early using of insulin therapy. The use of human insulin at the beginning of therapy of diabetes mellitus is possible when the introduction of insulin therapy was delayed and the HbA1c is significantly above the therapeutic target.

POPRZEDNIE NUMERY