Agnieszka Sosnowska, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

Praktyczne zastosowanie wystandaryzowanego ekstraktu z pomidorów – stan wiedzy na rok 2019

Usage of standardized tomato extract in practice – AD 2019 state of art Medycyna Faktów 2019; 1(42): 13-18. DOI: 10.24292/01.MF.0119.2
STRESZCZENIE

Hamowanie zdolności trombocytów do agregacji jest jednym z podstawowych kierunków farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego. Stosowanie klasycznych leków przeciwpłytkowych wiąże się jednak z ryzykiem powikłań krwotocznych. Przeprowadzone ostatnio badania dowodzą, że korzyści wynikające ze stosowania kwasu acetylosalicylowego przeważają nad ryzykiem tylko w przypadku jawnej klinicznie choroby układu sercowo-naczyniowego. W wielu innych sytuacjach – u pacjentów z cukrzycą, z nadciśnieniem tętniczym, otyłych, z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym – bezpieczne hamowanie aktywności płytek byłoby również bardzo cenne. Taką możliwość stwarza potencjalnie standaryzowany ekstrakt z pestek pomidorów. Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie aktualnej wiedzy na temat właściwości STE i możliwości jego zastosowania w praktyce.

ABSTRACT

Inhibiting the ability of thrombocytes to aggregate is one of the basic directions of pharmacotherapy of the cardiovascular diseases. The use of classical antiplatelet drugs, however, is associated with the risk of bleeding complications. Recent studies have shown that the benefits of using acetylsalicylic acid outweigh the risks only in the case of a confirmed cardiovascular disease. In many other situations – in patients with diabetes, hypertension, obesity, with high cardiovascular risk – safe inhibition of platelet activity would also be very valuable. This possibility is potentially created by standardized extract from tomato seeds. This article summarizes current knowledge about the properties of STE and its applicability in practice.

POPRZEDNIE NUMERY