Małgorzata Strojek, Marek Chmielewski, Jacek Sawicki

 

Stymulacja serca: zaburzenia sterowania o typie nadczułości

Pacemaker malfunction: oversensing Medycyna Faktów 2018; 2(39): 158-160. DOI: 10.24292/01.MF.0218.9
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono fragment zapisu EKG metodą Holtera u pacjentki z implantowanym stymulatorem serca z powodu całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego. Omówiono różne morfologie zespołów QRS oraz zaburzenia pracy stymulatora.

ABSTRACT

This article presents Holter ECG recorded in a patient with a history of a pacemaker implantation due to third-degree atrioventricular block. Different morphologies of QRS complexes and pacemaker malfunction are discussed.

POPRZEDNIE NUMERY