Tomasz Tafliński

 

Pregabalina w praktyce psychiatrycznej. Najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości

Pregabalin in clinical psychiatry. Frequently asked questions and doubts Medycyna Faktów 2018; 2(39): 118-124. DOI: 10.24292/01.MF.0218.3
STRESZCZENIE

W przypadku wystąpienia zaburzeń lękowych dla lekarza praktyka ważne jest szybkie opanowanie dolegliwości w celu szybkiego wdrożenia terapii długoterminowej. Lekiem, który pozwala na to, a jednocześnie uśmierza ewentualne dolegliwości bólowe, jest pregabalina. Lek ten najlepiej sprawdza się jednak w lęku uogólnionym. Z uwagi na niskie ryzyko interakcji można go zastosować u chorych wymagających anksjolityków i przyjmujących już leki neuroleptyczne czy stabilizatory nastroju. Można go także zastosować u pacjentów uzależnionych od benzodiazepin.

ABSTRACT

General practitioner have to quickly control the anxiety symptoms in order to quickly implement long-term therapy. The drug that allows this and at the same time relieves possible pain is pregabalin. This drug works best in generalized anxiety. Due to the low risk of interaction, it can be used in patients who require anxiolytics and already take neuroleptics or mood stabilizers. It can also be used in patients addicted to benzodiazepines.

POPRZEDNIE NUMERY