Tomasz Grodzicki, Witold Tłustochowicz

 

4K – koksyby w codziennej praktyce – komu, kiedy i który?

Coxibs in everyday practice – whom, when, which? Medycyna Faktów 2018; 1(38): 84-89. DOI: 10.24292/01.MF.0118.13
STRESZCZENIE

Koksyby, jako selektywne inhibitory cyklooksygenazy typu 2, wykazują silne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Ze względu na mechanizm działania wywołują zdecydowanie mniej skutków ubocznych związanych z przewodem pokarmowym i generalnie nie wymagają równoległego stosowania inhibitorów pompy protonowej. W świetle najnowszych danych obawy przed toksycznym działaniem koksybów na układ krążenia nie znajdują potwierdzenia. Wysoka skuteczność i mała liczba działań niepożądanych czyni je lekami preferowanymi u chorych z uprzednimi powikłaniami ze strony przewodu pokarmowego, z czynnikami ryzyka ich wystąpienia, ale także u osób starszych stosujących równocześnie wiele innych leków.

ABSTRACT

Coxibs, as selective inhibitors of the cyclooxygenase type 2, show a strong analgesic and anti- inflammatory effect. Due to the mechanism of action, there are definitely fewer side effects on the gastrointestinal tract and generally do not require parallel use of proton pump inhibitors. In the light of the latest data, concerns about toxicity to the cardiovascular system are not confirmed. High efficacy and a small amount of side effects make them the preferred drug in patients with previous complications from the gastrointestinal tract, with the risk factors for their occurrence, but also in older people using many other drugs simultaneously.

POPRZEDNIE NUMERY