Magdalena Kocot-Kępska, Maciej Kierzkiewicz, Dariusz Białoszewski

 

Czy warto stosować acemetacynę? Spojrzenie wielodyscyplinarne

Is it worth using acemetacin? Multidisciplinary at-a-glance Medycyna Faktów 2018; 1(38): 59-62. DOI: 10.24292/01.MF.0118.9
STRESZCZENIE

W leczeniu bólu ostrego i przewlekłego powszechnie stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne. Według zaleceń ekspertów są one lekami pierwszego wyboru w wielu schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego, a terapia powinna być indywidualizowana. Głównym ograniczeniem stosowania NLPZ jest bezpieczeństwo ze strony przewodu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego oraz wpływ na płytki krwi. Acemetacyna ze względu na swoje ciekawe właściwości farmakologiczne może być skutecznie i bezpiecznie stosowana w pewnej grupie pacjentów z bólem przewlekłym i ostrym.

ABSTRACT

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs are commonly used in acute and chronic pain treatment. According to experts’ recommendations, they are first-line drugs in many musculoskeletal disorders and treatment should be individualized. The main limitation of NSAIDs use is gastrointestinal, cardiovascular and platelet safety. Acemetacin, due to its interesting pharmacological properties, can be safely and effectively used in some patients with chronic and acute pain.

POPRZEDNIE NUMERY