Wioletta Dyrla, Marek Kuch

 

Eplerenon – fakty mówią same za siebie

Eplerenone – the facts speak for themselves Medycyna Faktów 2018; 1(38): 42-44. DOI: 10.24292/01.MF.0118.6
STRESZCZENIE

Eplerenon jest wybiórczym antagonistą receptora mineralokortykoidowego. Hamuje oś neurohormonalną renina–angiotensyna–aldosteron, której aktywacja jest przyczyną progresji niewydolności serca. Lek ma zastosowanie w leczeniu niewydolności serca oraz u chorych po zawale serca z upośledzoną czynnością skurczową lewej komory. Niskie powinowactwo eplerenonu do receptorów androgenowych i progesteronowych powoduje dobrą tolerancję leku oraz małą liczbę działań niepożądanych.

ABSTRACT

Eplerenone is a relatively selective mineralocorticoid receptor antagonist. It inhibits the neurohormonal axis of renin–angiotensin–aldosterone, which is the cause of progression of heart failure. The drug is used in the treatment of heart failure and in patients after myocardial infarction with impaired left ventricular systolic function. The low affinity of eplerenone for androgen and progesterone receptors results in good tolerance of the drug and a small amount of side effects.

POPRZEDNIE NUMERY