Wioletta Dyrla, Marek Kuch

 

Metoprolol CR/XL w chorobach układu krążenia – doświadczenie o przedłużonym działaniu

Metoprolol CR/XL in cardiovascular diseases – experience in use of sustained release drug Medycyna Faktów 2018; 1(38): 34-41. DOI: 10.24292/01.MF.0118.5
STRESZCZENIE

Metoprolol o przedłużonym uwalnianiu to β-adrenolityk o wysokiej kardioselektywności oraz dobrej tolerancji i bezpieczeństwie. Został zarejestrowany już u dzieci powyżej 6. r.ż. w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Bursztynian metoprololu ma szerokie wskazania do stosowania. To wartościowy lek w prewencji pierwotnej i wtórnej zawału serca. Poprawia rokowanie i zmniejsza objawy u pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory. Jest jednym ze skuteczniejszych β-adrenolityków w terapii arytmii, zwłaszcza w kontroli częstotliwości rytmu serca w migotaniu przedsionków. Można go stosować u pacjentów z obturacyjną chorobą płuc i astmą oskrzelową.

ABSTRACT

Metoprolol succinate is an extended-release cardioselective β-blocker both safe and well tolerated. It has been registered in the hypertension in children over 6 years of age. Metoprolol succinate has broad indications for use. This is a valuable drug for primary and secondary prevention of myocardial infarction. It improves the prognosis and reduces symptoms in patients with heart failure with reduced ejection fraction. It is one of the most effective β-blockers in arrhythmias especially to control heart rate in atrial fibrillation. It can be used in patients with chronic obstructive pulmonary disease and bronchial asthma.

POPRZEDNIE NUMERY