Tomasz Gabryelewicz

 

Przykłady zastosowania tiaprydu u osób z rozpoznaniem otępienia

Case reports of the effects of tiapride in the treatment of dementia Medycyna Faktów 2018; 1(38): 14-18. DOI: 10.24292/01.MF.0118.2
STRESZCZENIE

W przebiegu różnych typów otępienia często występują zaburzenia neuropsychiczne, które wymagają interwencji psychiatrycznej. Zakres tych zaburzeń jest bardzo szeroki. Niektóre zaburzenia, takie jak: pobudzenie, agresja czy zaburzenia świadomości, mogą być bardzo uciążliwe i zagrażające bezpieczeństwu oraz zdrowiu pacjentów i osób z ich otoczenia. W pracy opisano 3 przypadki zastosowania tiaprydu pokazujące, jak można skutecznie i bezpiecznie złagodzić lub wyeliminować wymienione wyżej objawy neuropsychiczne.

ABSTRACT

In the course of various types of dementia often occurs neuropsychiatric disturbances that require psychiatric intervention. The range of these disturbances is very wide. Some disturbances like agitation, aggression or disturbances of consciousness may be disruptive and life-treating for patients and surrounding people. The paper describes 3 cases of the use of tiapride showing how the above-mentioned neuropsychiatric symptoms can be effectively and safely alleviated or eliminated.

POPRZEDNIE NUMERY