Dariusz A. Kosior

 

Dlaczego, z punktu widzenia specjalisty kardiologa, warto wybrać dabigatran?

Why dabigatran is worth to be chosen? The cardiologist’s point of view based on the recent data available Medycyna Faktów 2018; 1(38): 6-10. DOI: 10.24292/01.MF.0118.1
STRESZCZENIE

Wprowadzenie doustnych antykoagulantów niebędących antagonistami witaminy K (NOAC, non-vitamin K antagonist oral anticoagulants) stało się przełomem w leczeniu przeciwkrzepliwym. Dzięki tym lekom poziom antykoagulacji jest stały, a także nie ma konieczności okresowego monitorowania parametrów krzepnięcia ani dostosowywania dawki dobowej, co z kolei zapewnia komfort i skuteczność prowadzonej terapii. Szczególne miejsce wśród NOAC zajmuje dabigatran, stanowiący atrakcyjną formę leczenia zarówno w ostrej zakrzepicy, jak i prewencji zdarzeń zatorowo-zakrzepowych u pacjentów podwyższonego ryzyka. Skuteczność i bezpieczeństwo dabigatranu w różnych sytuacjach klinicznych zostały potwierdzone wieloma badaniami, a także już prawie siedmioletnim doświadczeniem codziennego stosowania. Najliczniejszą grupą chorych czerpiącą korzyści z leczenia dabigatranem są pacjenci z migotaniem przedsionków (AF, atrial fibrillation) i co najmniej 1 czynnikiem ryzyka udaru, którzy mogą w sposób nieprzerwany kontynuować leczenie również w przypadku konieczności wykonania kardiowersji elektrycznej, ablacji czy po stentowaniu naczyń wieńcowych. Szczególną zaletą dabigatranu jest to, że jako jedyny spośród NOAC ma swoiste antidotum szybko i skutecznie odwracające jego działanie, co odgrywa szczególną rolę w przypadku krwawień zagrażających życiu lub konieczności interwencji chirurgicznej, podnosząc w istotny sposób bezpieczeństwo i komfort stosowania tego leku.

ABSTRACT

The introduction of oral anticoagulants that are not vitamin K antagonists (NOAC, non-vitamin K antagonist oral anticoagulants) has become a breakthrough in anticoagulant therapy. These drugs offer a constant level of anticoagulation, no need for periodic monitoring of coagulation parameters, and adjusting the daily dose of the drug, which ensures comfort and effectiveness of the therapy. A special place among NOAC has dabigatran as an attractive form of treatment in both acute thrombosis and the prevention of thromboembolic events in patients at increased risk. The efficacy and safety of dabigatran in various clinical situations has been confirmed by the results of many clinical trials as well as nearly 7 years of experience from everyday practice. The most numerous group of patients benefiting from the use of dabigatran are those with AF and at least 1 stroke risk factor, who may continue their treatment in the same way, also in case of electrical cardioversion, ablation or stenting of coronary vessels. A special advantage of dabigatran is the fact that as the only one of NOAC has a specific antidote that quickly and effectively reverses its action, which is particularly important in life-threatening bleeds or the need for surgical intervention, significantly increasing the safety and comfort of treatment with this preparation.

POPRZEDNIE NUMERY