Barbara Chybowska, Artur Mamcarz

  

Skojarzone leczenie hipolipemizujące przy użyciu ezetymibu i statyny – co wiemy w roku 2009?

Combine lipid lowering therapy with ezetimibe and statin – what we know in year 2009? Medycyna Faktów 2009; 3(4): 17-22. DOI:
STRESZCZENIE

W badaniach klinicznych udowodniono korzystny wpływ obniżania cholesterolu zawartego w lipoproteinach o małej gęstości (LDL-C) na zmniejszanie ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego o tle miażdżycowym. Z tego powodu obniżanie stężenia LDL-C stanowi pierwszorzędowy cel terapii hipolipemizującej, a międzynarodowe wytyczne określają docelowe wartości będące podstawą do podejmowania decyzji klinicznych i oceny skuteczności terapii. Mimo dysponowania bardzo dobrymi lekami hipolipemizującymi – statynami – nadal utrzymuje się duża rozbieżność między określonymi w wytycznych celami a stężeniami LDL-C osiąganymi w codziennej praktyce klinicznej. Ważną i obiecującą metodą poprawiającą skuteczność obniżania stężenia cholesterolu LDL jest terapia skojarzona statyną i lekiem hamującym wchłanianie cholesterolu w przewodzie pokarmowym – ezetymibem. Dołączenie ezetymibu do jakiejkolwiek statyny i w jakiejkolwiek dawce wiąże się z większym obniżeniem stężenia cholesterolu frakcji LDL i częstszym osiąganiem docelowych wartości lipidów w porównaniu z monoterapią statyną. Połączenie ezetymibu ze statyną stanowi więc dobrze tolerowaną opcję leczenia pacjentów z hiperlipidemią. Obecnie trwają dwa duże badania, które powinny dostarczyć dalszych dowodów na skuteczność kliniczną takiej terapii skojarzonej w leczeniu dyslipidemii.

ABSTRACT

Clinical trials have demonstrated the benefit of low-density lipoprotein (LDL) cholesterol reduction in reducing the risk of atherosclerotic cardiovascular disease. Therefore, lowering the LDL cholesterol levels is the primary aim of lipid therapy, and international guidelines specify target concentrations of low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C). Although the statins are the very effective lipid-lowering drugs, a wide therapeutic gap exists between targets LDL-C levels and LDL-C levels typically achieved in actual clinical practice. Co-administration of statins and cholesterol absorption inhibitor (ezetimibe) is an important and promising method of improving outcomes. By co-administering ezetimibe together with any dose of any statin, we can expect superior LDL-C-lowering efficacy and a substantially greater proportion of patients achieving or getting below LDL-C treatment goals. Ezetimibe/statin offers a well-tolerated, lipid- altering therapy for patients with hyperlipidemia. Two big clinical trials are underway and should provide further evidence for the benefit of such a combination therapy of dyslipidemia.

POPRZEDNIE NUMERY