Marcin Barylski, Anita Rosołowska

 

Rola winpocetyny w zapobieganiu zaburzeniom funkcji poznawczych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Role of vinpocetine in prevention of cognitive disorders in patients with arterial hypertension Medycyna Faktów 2014; 4(25): 58-66. DOI:
STRESZCZENIE

Zmiany otępienne są coraz częstszym problemem w polskim społeczeństwie. Zarówno w badaniach epidemiologicznych, jak i prospektywnych wykazano, że wieloletnie nadciśnienie tętnicze może prowadzić do upośledzenia funkcji poznawczych i rozwoju objawów otępiennych. Na podstawie dotychczasowych badań można przypuszczać, że skuteczna terapia hipotensyjna istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia tych zmian u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Jednocześnie należy podkreślić, że zaburzenia funkcji poznawczych, które współwystępują z nadciśnieniem tętniczym, mogą istotnie pogarszać współpracę z pacjentem, czyniąc terapię hipotensyjną nieskuteczną i zwiększając ryzyko wielu powikłań. Ważną rolę w terapii takiego chorego może odegrać winpocetyna, powodująca poprawę w zakresie funkcji poznawczych.

ABSTRACT

Dementia is an increasingly common problem affecting Polish society. Both epidemiological and prospective studies demonstrated that long-standing hypertension can lead to impaired cognitive function and development of symptoms of dementia. Based on previous research we can suppose that effective antihypertensive therapy significantly reduces the risk of these changes in patients with hypertension. At the same time it should be emphasized that the cognitive impairment that coexists with hypertension can significantly impair cooperation with the patient, leading to ineffective antihypertensive therapy and increasing the risk of many complications. Vinpocetine can play an important role in the treatment of such a patient, resulting in improvement in cognitive function.

POPRZEDNIE NUMERY