Maciej Janiszewski, Marek Chmielewski

Rola badania FFR w planowaniu angioplastyki wieńcowej u chorych z wielonaczyniową postacią choroby wieńcowej – na podstawie badania FAME

FFR supported coronary angioplasty in patients with multivessel coronary disease – the FAME study results Medycyna Faktów 2009; 2(3): 62-65. DOI:
STRESZCZENIE

W ostatnich latach rośnie liczba pacjentów z wielonaczyniową postacią choroby wieńcowej poddawanych zostaje kompleksowej angioplastyce z zastosowaniem stentów powlekanych. Wątpliwe jest jednak, czy angioplastyka wieńcowa w nieistotnych czynnościowo zwężeniach przynosi chorym jakiekolwiek korzyści. Metoda pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR, fractional flow reserve) umożliwia identyfikację istotnych czynnościowo zwężeń. Wyniki badania FAME wskazują, że rutynowe zastosowanie FFR u chorych z wielonaczyniową postacią choroby wieńcowej, poddawanych zabiegom angioplastyki z implantacją stentów powlekanych jest korzystne i umożliwia ograniczenie powikłań sercowo-naczyniowych w trakcie rocznej obserwacji.

ABSTRACT

The number of patients with multivessel coronary artery disease treated with percutaneus coronary interventions is still increasing. However, it is unclear whether revascularization of all angiografically significant lesions can be beneficial. FFR (fractional flow reserve) is a method which can assess physiologically significant stenotic lesions. The result of FAME study shows that routine measurement of FFR in patients with multivessel coronary artery disease, who are undergoing PCI with drug eluting stent significantly reduces the rate of cardiovascular complication.

POPRZEDNIE NUMERY