Marcin Grabowski

Jak oceniać skuteczność diagnostyczną, rokowniczą i terapeutyczną w badaniach klinicznych?

How to measure diagnostic, prognostic and therapeutic effect in clinical trials? Medycyna Faktów 2009; 2(3): 56-59. DOI:
STRESZCZENIE

Sposób, w jaki prezentuje się wyniki badań, może mieć istotny wpływ na to, jak będą one zinterpretowane. Istotne znaczenie ma wybór skali i sposobu pomiaru wyników. Podstawowymi wskaźnikami wyników badań klinicznych są: względna i bezwzględna redukcja ryzyka, liczba chorych, których trzeba leczyć, czułość i swoistość, 95-proc. przedział ufności. Artykuł omawia podstawowe formy prezentacji wyników interwencji terapeutycznej w raporcie badania.

ABSTRACT

Methods of the presentation of trials results are important for their further interpretation. Significant importance has scale and measurement methods selection. Main parameters for trials results are: risk reduction, relative risk reduction, number needed to treat, sensitivity and specificity, 95 percent confidence interval. Article describes basis of methods for clinical trials results presentation for the therapeutic intervention assessment.

POPRZEDNIE NUMERY