Barbara Chybowska

Pojedyncza czy podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron u chorych wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych – wyniki badania ONTARGET

[Single or double blockade of renin-angiotensin-aldosterone system in patients at high risk of cardiovascular complications - ONTARGET trial results] Medycyna Faktów 2009; 2(3): 40-44. DOI:
STRESZCZENIE

Badanie ONTARGET wykazało, że telmisartan (bloker receptora angiotensynowego) jest równie skuteczny co ramipril (inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę) w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z wysokim wyjściowym ryzykiem, ale bez objawowej niewydolności serca. Terapia skojarzona oboma lekami wiązała się natomiast ze zwiększeniem częstości zdarzeń niepożądanych bez wzrostu korzyści klinicznych.

ABSTRACT

The results of the ONTARGET trial have demonstrated telmisartan, an angiotensin receptor blocker, is equally effective as ramipril, an angiotensin converting enzyme inhibitor, in reducing the risk of cardiovascular events in a broad cross-section of high-risk cardiovascular patients without congestive heart failure. There was no additional risk reduction benefit achieved and a higher discontinuation rate if telmisartan and ramipril are combined.

POPRZEDNIE NUMERY