Marcin Modzelewski

Jednoczesne stosowanie klopidogrelu i inhibitorów pompy protonowej u osób ze świeżo przebytym zawałem serca

Concomitant treatment with clopidogrel and proton pump inhibitors in patients with recent myocardial infarction Medycyna Faktów 2009; 2(3): 24-29. DOI:
STRESZCZENIE

Stosowanie leków przeciwpłytkowych (w tym klopidogrelu) u chorych po zawale serca istotnie redukuje częstość powtórnych epizodów niedokrwiennych, choć kosztem zwiększonego ryzyka powikłań krwotocznych (głównie żołądkowo-jelitowych). Niedawno opublikowane stanowisko amerykańskich ekspertów zaleca prewencyjne stosowanie inhibitorów pompy protonowej (PPI) u chorych przyjmujących dwa leki przeciwpłytkowe. Większość PPI hamuje bioaktywację wątrobową klopidogrelu, co może osłabiać jego aktywność przeciwpłytkową. Celem prezentowanej pracy była ocena znaczenia klinicznego tej interakcji lekowej. Autorzy przeprowadzili populacyjne badanie kliniczno-kontrolne w grupie chorych, którzy rozpoczęli stosowanie klopidogrelu po zakończeniu hospitalizacji z powodu ostrego zawału serca (MI). Punktem końcowym była rehospitalizacja z powodu kolejnego MI w ciągu 90 dni od wypisu ze szpitala. Utworzono kohortę 13 636 pacjentów otrzymujących klopidogrel: u 734 spośród nich wystąpił punkt końcowy, zaś grupę kontrolną stanowiło 2057 osób, które nie były w tym okresie rehospitalizowane. W analizie wieloczynnikowej wykazano, iż aktualne stosowanie inhibitora pompy protonowej było skorelowane ze zwiększonym ryzykiem ponownego zawału serca (adjustowany OR=1,27, 95%CI: 1,03–1,57), natomiast zależności takiej nie obserwowano dla bardziej odległej ekspozycji na PPI. Spośród przedstawicieli PPI jedynie pantoprazol nie wiązał się ze zwiększeniem ryzyka reinfarktyzacji (adjustowany OR=1,02, 95%CI: 0,70–1,47). Autorzy konkludują, że u osób po świeżo przebytym zawale serca jednoczesne stosowanie klopidogrelu i PPI innego niż pantoprazol zwiększa ryzyko ponownego zawału, zatem należy unikać takiego połączenia lekowego.

ABSTRACT

In post-MI patients oral antiplatelet therapy including clopidogrel decreases ischemic risks at the cost of an increase in the number of GI bleeding complications. Recently published expert consensus document recommends the use of proton pump inhibitors (PPI) as a form of gastroprotection in individuals receiving dual antiplatelet therapy. Most PPIs interfere with clopidogrel pharmacokinetics and thus potentially inhibit its antiplatelet effect. In the presented study authors evaluated the clinical significance of this drug interaction. They conducted a populationbased nested case-control study among patients with recent MI receiving clopidogrel following hospital discharge. The group of cases comprised of patients readmitted for recurrent MI within 90 days after initial discharge. A cohort of 13 636 patients treated with clopidogrel was established, out of which researchers identified 734 cases and 2057 event-free controls. In multivariable analysis current treatment with a PPI was associated with an increased rate of reinfarction (adjusted OR=1,27, 95%CI: 1,03–1,57), while a more remote exposure to PPI did not portend such a risk. The only PPI which usage was not associated with readmission for MI was pantoprazole (adjusted OR=1,02, 95%CI: 0,70–1,47). Researchers conclude that in post-MI patients receiving clopidogrel, concomitant therapy with a PPI other than pantoprazole was associated with an increased risk of recurrent MI and thus such a combination should be avoided when possible.

POPRZEDNIE NUMERY